Trivselregler BRF Ingebäckslyckan 1

Att bo i en bostadsrättsförening
För den som vill påverka sitt boende och sin närmiljö så finns det goda 

möjligheter till det . Som medlem i bostadsrättsfören ingen kan du på årsstämman vara med och välja styrelse , revisorer och besluta om föreningens ekonomi . Det finns även möjlighet att via e-post och föreningens postlåda att lämna förslag på förbättringar.

Genom att följa föreningens trivselregler, kan såväl gammal som ung bidra till
den fina grannsämjan i vår förening och vi slipper onödiga kostnader och höjda
hyror .

För trivas det vill vi alla!

 

Ansvarsfördelning föreningen – bostadsrättsinnehavaren
I en bostadsrättsförening äger du och dina grannar huset tillsammans inklusive gemensamma utrymmen. Det innebär att du själv står för det inre underhållet och föreningen för det yttre. Kom dock ihåg att kontakta styrelsen/föreningen om du vill göra större förändringar då det ibland kan behövas ett godkännande.

I en bostadsrättsförening ansvarar du själv för det underhåll och de
reparationer som behövs i din lägenhet. Exempel på det du själv har att åtgärda är invändig målning (inbegripet fönstrens insida), tapetser i ng,
underhåll av golvbeläggning och våtrumsbeklädnad .

Föreningen ansvarar för det mesta av allt yttre underhåll samt husets
installationer av vatten, värme, el och ventilation . Grundregler för hur ansvaret
för underhåll och reparationer fördelas mellan bostadsrättsföreningen och
bostadsrättsinnehavaren finns inskrivna i bostadsrättslagen och i föreningens
stadgar .

Du får göra en hel del med din lägenhet bara det görs på ett fackmannamässigt sätt.
I vissa fall krävs styrelsens godkännande. Måla, tapetsera och lägga nytt golv är naturligtvis helt upp till dig. Skall du göra ett större ingrepp, som att ta bort en vägg, anlägga altan, sätta upp markis på balkongen, måste du ha tillstånd av styrelsen. Likaså om det du gör påverkar husets installationer av vatten, värme, el eller ventilation . Osäker? kolla med styrelsen .

Styrelsen rekommenderar att alla boende tecknar hemförsäkring . Skulle en
olycka hända så täcker hemförsäkringen stora delar, om inte olyckan sker
uppsåtligt . Sådana särskilda villkor finns upptagna i varje hemförsäkringsavtal .
Tänk på att du behöver ha en särskild tilläggsförsäkring när du bor i
bostadsrätt.

Raketer eller annan typ av fyrverkeri får inte avskjutas inom fastigheten.
På nyårsafton strax innan 12-slaget samlas det många vid fotbollsplanen.

 

Andrahandsuthyrning
Det är inte tillåtet att hyra ut lägenheten eller garageplatsen, carport eller
parkering till någon i andra hand utan styrelsens medgivande . Om någon vill byta parkeringsplats med någon annan i föreningen ska detta ske via SBC på telefon 0771 722 722 mellan 07:00 – 21:00 .

En godkänd andrahandsuthyrning är kopplad till den personen som det hyrs ut till d.v.s. ett godkännande krävs om ny hyresgäst flyttar in. Vid upphörande om andrahandsuthyrning skall detta meddelas styrelsen. I regel krävs beaktningsvärda skäl för att få hyra ut. Tillstånd delas ut för ett år i taget, maximalt för 2år.

 

Gemensamma aktiviteter
Två gånger per år är det en allmän städdag d å vi jobbar både i husets allmänna
utrymmen och utanför. Städdagen är ett tillfälle för alla boende att träffas och umgås och bidra till att hålla nere våra underhållskostnader. Vi brukar under dagen fika tillsammans och avslutar med en grillning.  

Gemensamhetslokalen (Lyckalen) går att hyra för våra medlemmar. Bokning sker via expeditionen.

Föreningen har även byggt en bastu som går att boka via kalender i anslutning till bastun. Två tider får bokas åt gången för att alla ska ha samma möjlighet att nyttja bastun. Nyckel finns att hämta ut på expeditionen. Deposition för nyckel och årsavgift för att nyttja bastun erläggs när du kvitterar ut nyckel.

 

Allmänna utrymmen

Tvättstugan
Bokning av tvättstugan sker enligt de regler som finns uppsatta i tvättstugorna. Det är också självklart att göra rent efter sig, att vi respekterar varandras bokade tvättider och att ingen aktivitet sker i tvättstugan före eller efter bestämda tider. Efter avslutad tvättid stängs alla fönster . Tänk på att d et är vi själva i bostadsrättsföreningen som betalar underhåll och slitage.

Kontrollera gärna om eventuellt filter är fulla innan ni felanmäler .

Av säkerhetsskäl bör du aldrig lämna barn ensamma i tvättstugan. Om någon
maskin inte fungerar gör du en felanmälan mellan 07:00 – 21:00 till 0771 722 722 .

Cykel-/barnvagnsförråd
Om alla hjälps åt att hålla ordning i de gemensamma förråden för cyklar och
barnvagnar blir det mycket lättare att hitta sina egna saker . Kom ihåg att släcka
och låsa efter dig när du varit i källare, tvättstuga, cykel rum etc. Trasiga cyklar
och barnvagnar skall fraktas bort av ägaren och inte lämnas kvar eller
ställas i något av soprummen.

Cyklar ställs endast på anvisade platser. Mopedförråden är endas t till för
mopeder . Motorcykeln är ett fordon och parkeras på likadant sätt som bilen .

Det är bra om vi är lite observanta när det gäl l er de gemensamma utrymmena . Då
minskar r i sken för inbrott och skadegörelse .

Soprum
När du använder soprummet så är det viktigt att du knyter i hop soppåsen och  sorterar övriga sopor . De som har hand om våra sopor plockar inte upp
sopor som hamnat utanför sopkärlen . Följ sorteringsanvisningarna för allt som
skall sorteras. Anvisning bifogades tillsammans med medlemsinformationen . Har
du ingen, kontakta någon i styrelsen så får du en ny . Wellpapp och
pappförpackningar skall sköljas ur och vikas ihop så att de tar minsta
möjliga plats i de behållare som är avsedda för sådant .

Genom att följa anvisningarna för sophantering, så minskar vi våra sophanteringskostnader, undviker dålig lukt och
arbetet blir lättare och säkrare för dem som tar hand om våra sopor .

Vi får bara slänga sådant det f i nns behållare för . Övrigt avfall (elektronik, möbler , cyklar ,
barnvagnar och dylikt) skall av var och en fraktas bort, exempelvis till
återvinningscentralen i Tagene. När det gäller miljöfarligt avfall (färg, lim,
bilbatterier) så kan man även lämna sådant i Tagene . Om
bostadsrättsinnehavaren slänger något som inte är sorterbart, kommer föreningen
att debitera (den som slängt det) för bortforsl i ngen av det fe l aktigt slängda
skräpet . Alla privatpersoner kan kvittera ut ett ÅVC kort (Återvinningskort)
GRATIS med rätt att slänga 6 ggr per år. Mer informat i on kan Ni få av
kundservice kretslopp 031-611 500 mån-fre 07 . 00-15 . 00 eller på
www.kretslopp.goteborg.se  

Inre underhåll
För kyl/frys, diskmaskin och spis, som från fabrik är försedd med jordad
stickpropp är det tillåtet att själva ansluta till elnätet . För torkskåp/torktumlare
gäller att installationen skal l göras av behörig installatör.
Spara informationsbroschyrerna!

Alla fasta el- och vattenanslutningar måste göras av en behörig installatör
annars gäller i nte försäkringar och garantier. BRF Ingebäckslyckan har kontakt
med en certifierad elektriker om ni behöver hjälp med något som gäller elinstallationer.

Elsäkerhet
Gör en egen liten elbesiktning i din lägenhet. Det finns ofta ganska enkla
åtgärder som kan höja elsäkerheten väsentligt . Ju fler elsladdar och skarvar
desto sämre säkerhet . En härva av sladdar och grenuttag hamnar lätt i kläm eller skadas på annat sätt . Låt istället en behörig elektriker montera fler vägguttag så höjer du elsäkerheten .

Åtgärda i tid trasiga stickkontakter, skadad isolering på sladdar och lösa vägguttag . Mer finns att läsa på  Elsäkerhetsverket hemsida .

Det finns alltid minst ett telefonuttag installerat i respektive lägenhet. Vill du
komplettera kan du göra det själv. I fackhandeln kan du få råd om hur du gör .

TV/parabol/bredband
I varje lägenhet finns antennuttag för TV och radio . Vårt hus har kabel-TV och
ett grundabonnemang ingår i månadsavgiften. En parabol eller annan yttre TV-
antenn får inte fästas i fasaden. Är du os ä ker fråga någon i styrelsen .

Vatten och avlopp
Var uppmärksam på läckage och vattenskador!

En vattenskada kan uppstå i princip i alla rum. Radiatorer kan läcka, anslutningar till tvätt och diskmaskiner kan gå sönder. En missfärgning i taket eller på väggen kan tyda på att det finns en vattenläcka hos din granne .

Håll därför ett vakande öga på rörkopplingar samt anslutningar till disk- och tvättmaskiner .

Vattenskador är ofta dyra att reparera och läckande toaletter och koppl i ngar
kan förbruka energi för tusentals kronor om året. Därför bör du anmäla och
åtgärda fel så snart de uppstår. Bostadsrättsinnehavaren kan bli ansvarig för
vattenskador, som drabbar fastigheten, och även för föreningens självrisk . Läs
därför avsnittet ”försäkringsskydd” i bostadsrättstillägget i din hemförsäkring.

Kök och badrum är extra utsatta eftersom där finns flera vattenanslutningar.
Ett litet hål efter en krok eller en glipa i våtrumsgolvet och väggar räcker för
att fukt och vatten ska tränga in. Kakelplattor som sitter löst eller har otäta
fogar, små blåsor i golvmaterialet eller en konstig lukt i ett rum kan vara en
varningssignal för fukt eller mögel . Det är också viktigt att ventilationen
fungerar bra i alla våtrum. Att tvätten torkar långsamt kan vara ett tecken på
motsatsen. Kontrollera att golvbrunnen sluter tätt intill våtrumsmatta eller
klinkers.

Spola aldrig ner kaffesump eller andra matrester i avloppet . Endast
toalettpapper ska spolas ner, allt annat som spolas ner kan orsaka ett ofrivilligt
stopp i toaletten. Vid upprepade avloppsstopp i lägenheten äger styrelsen rätt att ta ut viss ersättning för åtgärdskostnaderna.

Stäng alltid av vattnet när du ska laga blandare eller andra vattenanslutningar.
Alla lägenheter har avstängning för kall/varm vatten i lägenheterna.
Lägenheterna på bottenvåningen finns avstängningen i badrummet.
Etagelägenheterna har en avstängning för varje plan.
För nedervåningen finns den under diskbänken i köket.
För övervåningen finns den under handfatet i badrummet på övervåningen.
Följande kan du göra själv:
Rensa vattenlås, bottenventil och avloppsbrunn.

Värme och ventilation
Av flera skäl är det viktigt att ventilationen fungerar i din lägenhet. Dålig luft  kan ge huvudvärk eller allergier. Du riskerar också att få fukt- och mögelskador
om inte fukt från kök och badrum ventileras bort . Minimikravet är att luften
skall bytas en gång varannan timme . Även din granne drabbas om ventilationen i din lägenhet inte fungerar.

I vårt hus har vi mekanisk frånluftventilation genom fläktsystem .     Luften kommer huvudsakligen in genom tilluftsventiler. Du måste också rengöra filtren i tilluftsventilerna vid behov. Bakom kryddhyllan sitter ett aggregat som behöver rengöras minst en gång per år eller när du märker att ventilationen inte är så bra i din lägenhet. Om du har för varmt i din lägenhet, kan även detta bero på att du behöver rengöra aggregatet . Vid byte av fläktkåpa kan du kontakta styrelsen
och få tips om vilken fläkt som fungerar med ditt ventilationssystem.

OBS! Det är mycket viktigt att ha rätt sorts köksfläkt om fel fläkt har installerats av bostadsrättsinnehavaren åligger det bostadsrättsinnehavaren att byta fläkt till en som fungera ihop med ventilationen.  Föreningen äger aggregatet som sitter bakom kryddhyllan. Aggregatet för inte bytas, flyttas på, eller tas bort. Styrelsen har filter till köksfläkten och friskluftsventilerna till ett självkostnadspris på expeditionen.

 Skadedjur
Skadedjur är tyvärr inte ovanliga. Mjölbagge och pälsänger hör till de vanligaste.
För att bli av med de otrevliga krypen skall du omedelbart, när de dyker upp,
anmäla det till fastighetsskötaren. Då kan sanering snabbt ske. 

Uteplats/altaner, balkonger och terrasser
Dessa ytor skall användas på så sätt att det ger ett vårdat intryck.

Vill man plantera på sin uteplast/balkong så skall det göras på ett sådant sätt att varken fastigheten eller någon som vistas i området kan komma till skada.
Några få exempel man inte får göra:
Blomlådor på räcken får av säkerhets skäl inte stå ovanpå räcket eller hänga på utsidan.
Man får inte plantera för nära fasaden så att rötter kan skada fastigheten.
Växthus och blomsterbäddar får inte stå mot fastigheten för då kan inte fasaden torka.

Att grilla är tillåtet om du inte har en balkong över dig. Använd gärna en elektrisk grilltändare, så slipper du använda tändvätska som både ryker och inte är så snäll mot vår miljö. Markiser eller egna byggnationer på balkong eller uteplats får inte ske utan styrelsens godkännande.
Inte heller staketet får ändras utan styrelsens godkännande samt att följa de
riktlinjer som finns för staketbyte. Hör gärna med styrelsen om du är osäker.
Det är den boende som ansvarar för skötsel och underhåll av uteplatsen, sköts
inte detta har styrelsen rätt att ta hit en entreprenör som sköter detta och
lägenhetsinnehavaren debiteras. Har du problem att klippa gräset på din uteplats kontakta styrelsen så kan vi göra det till en liten kostnad. Mata inte fåglar med olika slags matrester eftersom detta kan dra till sig ohyra och råttor. 

 

Brandskydd och utrymningsvägar
Fr.o.m. 1 jan 2005 har bostadsrättsföreningen ansvar för brandskyddet i hela
fastigheten . För bostadsrättsinnehavaren gäller följande. I lägenheten får inga
brandfarliga vätskor förvaras . Brandvarnare skall helst installeras på varje
våningsplan, men minst en brandvarnare ska finnas i varje lägenhet . Brandvarnare tillhandahålls av styrelsen till reducerat pris. 

I källarförrådet får inga brandfarlig vätska förvaras.
Exempel på vad som ofta räknas som brandfarliga vätskor är
Bensin, Aceton, Etanol, 2-propanol (koncentrerad spolarvätska, K-sprit, rödsprit (t-röd), miljövänlig tändvätska, handsprit), Metanol, Toluen, Etylacetat (thinner), Dietyleter (fläckborttagning), Xylen (snabbtorkande färger, rostskyddsfärger), Fotogen, Terpentin, Lacknafta (penseltvätt, lösningsmedel i oljefärger), Diesel, Eldningsolja, Motorolja, Tändvätska och Lampolja.
därutöver en tub till mindre gasolkök. Gasoltuber (max 2 st typ P 11) till exempelvis husvagnar får endast förvaras på balkong eller terrass, ej på uteplats.

I samband med brand skall Räddningstjänsten kunna komma fram varför
utrymningsvägarna (trapphus, garage, källargångar och dyl.) inte får belamras med saker (CYKLAR, mopeder, barnvagnar, mattor, leksaker, möbler , skor etc) som kan utgöra hinder i ett rökfyllt trapphus, källarförråd eller garage.

Utemiljön
Våra gemensamma ytor på gården är till för ALLA . Grönytorna (vattning och
klippning av gräsmattan, skötsel av buskar) sköts av fastighetsförvaltaren.

Föräldrarna ansvarar för att barnens leksaker inte lämnas kvar utan samlas ihop
vid dagens slut . Föräldrarna ansvarar även för skador som uppstår vid
bollsparkning och dylikt på träd, buskar och övriga planteringar, samt annan
skadegörelse på väggar, fönster och andra föremål .

Garageplatser för bil och MC hyrs ut till de boende enl. separata hyresavta l . De
som önskar hyra anmäler sig till en särskild kö, som administreras av EKC.
Om ALLA tar sitt ansvar ökar Trivseln och våra kostnader minskar eller
slippa öka. Denna informationsbroschyr tillhör lägenheten och skall lämnas till ev. nya medlemmar.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer och adresser: 

Kontakt med styrelsen:
Brevlåda till styrelsen finns på sophusen.

Fastighetsexpeditionen  031-57 57 62
Köpa solariepoletter, tillfälliga P-tillstånd, kontakt med styrelsen mm
öppet tisdagar 18.00-19.00

Boka Lyckalen:
Boka Lyckalen