Nyheter

Kallese till Ordinarie föreningsstämma 27/6-21

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEBÄCKSLYCKAN 1 

avhåller sin ordinarie föreningsstämma:

Tid:   MÅNDAGEN DEN 27 JUNI 2022, KL. 18:00

Plats:  LYCKALEN

Ärende enligt § 23 i föreningens stadgar.

För att värna om miljön så trycker vi inte upp och delar ut  årsredovisningen.

Årsredovisningen finns länkad här

Har man inte tillgång till internet så kan man komma ner till expeditionen en tisdag mellan 18:00 – 19:00 för att få en utskrift.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kallelse till föreningsstämma

Datum och tid: Måndag den 27 juni 2022 kl. 18:00
Lokal: Föreningens lokal – Lyckalen

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av stämmoordförande
5. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
6. Val av en person som har att jämte ordförande justera protokollet
7. Val av rösträknare
8. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst
9. Framläggande av styrelsens årsredovisning
10. Framläggande av revisorernas berättelse
11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
12. Beslut om resultatdisposition
13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
14. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter
15. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och
valberedning
16. Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av
styrelseordförande
17. Val av styrelseledamöter och suppleanter
18. Val av revisorer och revisorssuppleanter
19. Val av valberedning
20. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält
ärende. Inga ärenden anmälda.
21. Stämmans avslutande

Göteborg den 6 juni 2022

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Ingebäckslyckan 1