Nyheter

Kallelse till Ordinarie Föreningsstämma 29/6 2023

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEBÄCKSLYCKAN 1 

avhåller sin ordinarie föreningsstämma:

Tid:   TORSDAGEN DEN 29 JUNI 2023, KL. 19:00

Plats:  LYCKALEN

För att värna om miljön så trycker vi inte upp och delar ut  årsredovisningen.

Årsredovisningen finns länkad här

-------------------------------------------------------------------------------------------
Kallelse till föreningsstämma

Datum och tid: Torsdag den 29 juni 2023 kl. 19:00
Lokal: Föreningslokalen Lyckalen

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av en person som har att jämte ordförande justera protokollet
 6. Val av rösträknare
 7. Fråga om stämman blivit i stadgeordning utlyst
 8. Framläggande av styrelsens årsredovisning
 9. Framläggande av revisorernas berättelse 
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter
 14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning
 15. Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande
 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 18. Val av valberedning
 19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende. 
 20. A) Motion 1 – Gällande prisändring för debitering av laddstolpar
 21. Stämmans avslutande

Göteborg den 13 juni 2023

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Ingebäckslyckan 1