Nyheter

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEBÄCKSLYCKAN 1 

avhåller sin ordinarie föreningsstämma:

Tid:   MÅNDAGEN DEN 27 JUNI 2022, KL. 18:00

Plats:  LYCKALEN

Ärende enligt § 23 i föreningens stadgar.

För att värna om miljön så trycker vi inte upp och delar ut  årsredovisningen.

Årsredovisningen finns länkad här

Har man inte tillgång till internet så kan man komma ner till expeditionen en tisdag mellan 18:00 – 19:00 för att få en utskrift.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kallelse till föreningsstämma

Datum och tid: Måndag den 27 juni 2022 kl. 18:00
Lokal: Föreningens lokal – Lyckalen

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av stämmoordförande
5. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
6. Val av en person som har att jämte ordförande justera protokollet
7. Val av rösträknare
8. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst
9. Framläggande av styrelsens årsredovisning
10. Framläggande av revisorernas berättelse
11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
12. Beslut om resultatdisposition
13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
14. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter
15. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och
valberedning
16. Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av
styrelseordförande
17. Val av styrelseledamöter och suppleanter
18. Val av revisorer och revisorssuppleanter
19. Val av valberedning
20. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält
ärende. Inga ärenden anmälda.
21. Stämmans avslutande

Göteborg den 6 juni 2022

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Ingebäckslyckan 1

 

På tisdag den 7/6 kommer elen att stängas av mellan kl 10.00 och kl 14.00. Det är för att Elbilbox ska kunna koppla på systemet. 

Idag är det städdag, vilket vi hoppas ni inte missat. Vi kommer inviga de nybyggda grillplatserna genom att grilla korv och bjuda på för de som deltar. Ses på gården klockan 11.00.

 

Imorgon, måndag, skall grävarna gräva vid parkeringarna nedanför soprummet på framsidan, parkering 20-33.

Då den backen lutar kraftigt måste de använda grävmaskin, vilket innebär att dessa parkeringar måste vara tomma imorgon under dagen.

Vi har bett parkeringsbolaget att inte kontrollera gästparkeringen imorgon, så ni kan använda de parkeringarna om ni är i behov av parkering.

Vänligen glöm ej detta. Maskinerna hyrs dagsvis och vi riskerar ökade kostnader om detta inte följs.

/Styrelsen 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMs7-ju2fB-tO7km14V00x664asJK_5SvF9IFAYhbSwdvlPg/viewform?usp=sf_link

Vi behöver kontaktuppgifter till dig för att kunna hålla dig informerad om vad du behöver göra för att underlätta installationen av laddstolpar som kommer att ske under maj månad. Om du har en parkeringsplats eller carport kan det röra sig om att du inte kan använda din parkering tillfälligt, utan måste parkera på gästparkeringen, eller att du kanske måste parkera några meter längre ut, med hjulet på linjen för att göra plats för grävningen framför. 

Har du garaget så måste det vara upplåst. Om inte det är upplåst kommer en låssmed att tillkallas och personen i frågan ska stå för kostnaden. 

För att smidigt kunna hålla dig informerad behöver vi samla allas tel nr. Mobil numret kommer endast att sparas under installationen. 

Klicka bara på länken och svara på frågorna.