Nyheter

 


VIKTIG INFORMATION 

Renovering av lokalen

I mån om att förbättra och utveckla medlemmarnas trivsel i området har styrelsen påbörjat ombyggnation av vår gemensamma möteslokal. Lokalen håller på att få en ny fräschare utseende och en uteplats. Ett litet gym har också byggts som våra medlemmar kommer att få möjlighet att nyttja till en förmånlig kostnad.    

I dagsläget har Renovering av lokalen och gymbygget nått sin slutfas och den beräknas vara färdig i slutet på månaden.

Styrelsen kommer informera alla medlemmar om ett datum då vi ska bjuda till en gemensam afton och träffas i lokalen för en mysig fikastund.     

Kameraövervakning

På senare tid har vår bostadsrättsförening tagit hårdare tag mot problematik som inbrott i förrådsutrymmen/ parkeringsområden och källsortering i soprummen. För att komma åt den problematik som uppstår på vår bostadsrättsföreningens områden infördes installering av övervakningsutrustning i samråd med kommunen.

Kamerabevakning behöver nödvändigtvis inte vara otillåten inom föreningens områden och kräver som huvudregel inte tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten. Det är däremot bostadsrättsföreningens ansvar att kamerabevakningen är laglig. 

 Brandskydd och utrymningsvägar 

Vi alla som bor i vår bostadsrättsförening har tillsammans ansvar för brandskyddet i fastigheten. För bostadsrättsinnehavaren gäller följande:

 • I lägenheten får inga brandfarliga vätskor förvaras.
 • Brandvarnare skall helst installeras på varje våningsplan, men minst en brandvarnare ska finnas i varje lägenhet.
 • I källarförrådet får ingen brandfarlig vätska förvaras.

I samband med brand eller olycka skall Räddningstjänsten kunna komma fram varför utrymningsvägarna (trapphus, källargångar) inte får belamras med saker (CYKLAR, mopeder, barnvagnar, mattor, leksaker, möbler, skor etc) som kan utgöra hinder i ett rökfyllt trapphus, källarförråd eller garage.

 Soprum   

När du använder soprummet så är det viktigt att du knyter ihop soppåsen och sorterar övriga sopor. De som har hand om våra sopor plockar inte upp sopor som hamnat utanför sopkärlen.

Övrigt avfall som elektronik, möbler cyklar, barnvagnar och dylikt skall var och en fraktas bort, exempelvis till återvinningscentralen i Tagene

  

 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEBÄCKSLYCKAN 1 

avhåller sin ordinarie föreningsstämma:

Tid:   TORSDAGEN DEN 29 JUNI 2023, KL. 19:00

Plats:  LYCKALEN

För att värna om miljön så trycker vi inte upp och delar ut  årsredovisningen.

Årsredovisningen finns länkad här

-------------------------------------------------------------------------------------------
Kallelse till föreningsstämma

Datum och tid: Torsdag den 29 juni 2023 kl. 19:00
Lokal: Föreningslokalen Lyckalen

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av en person som har att jämte ordförande justera protokollet
 6. Val av rösträknare
 7. Fråga om stämman blivit i stadgeordning utlyst
 8. Framläggande av styrelsens årsredovisning
 9. Framläggande av revisorernas berättelse 
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter
 14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning
 15. Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande
 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 18. Val av valberedning
 19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende. 
 20. A) Motion 1 – Gällande prisändring för debitering av laddstolpar
 21. Stämmans avslutande

Göteborg den 13 juni 2023

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Ingebäckslyckan 1

 

Städdag

Städdag, lördag 13 maj med samling kl 11 i lokalen. Mer info kan ni läsa i informationsbladet som hänger på dörren till soprummen.

Hoppas vi ses!

Mvh Styrelsen

Tele 2 installation 

Tele 2 installatörer kommer befinna sig i området under de dagarna mellan 25-27 oktober från kl 7.30-  17.00. Installationen kommer ske uppdelat enligt följande schemat.

25 oktober

lgh 1-24 kl 8.00-12.00

lgh 25-48 kl 12.00-17.00

26 oktober

lgh 49-72 kl o8.00-12.00

lhg 73-96 kl 12.00-17.00

27 oktober

lgh 97-121 kl 08.00-12.00

lgh122- 134 kl 12.00-17.00

Det finns möjlighet att lämna sina nycklar i lokalen (om du själv inte befinner dig i hemmet) dessa dagar mellan kl 7.30-08.00. Får installatörerna inte tillträde till lägenheten under dessa datum så kommer den andra installations runda att ske mellan den 31- 1 november, men i dessa fall kommer du inte ha nåt aktivt internet mellan den första installationsdagen och 31 oktober.

Om installatörerna inte får tillträde under dessa tillfällen, kommer du själv bli betalningsansvarig för installationen och inte ha tillgång till ditt tele 2 abonnemang. 

Du behöver också ringa till Tele2 och beställa hem din router och nya TV box. Gör detta omgående, då det är 7 dagars leveranstid. Du beställer genom att ringa Tele2s Kundservice på nummer 0775-17 17 20. Kundservice är öppet vardagar 08.00-19.00 och lördagar 09.00-15.00. Mer infor finns i välkomstbrevet från Tele2, vilket delas ut den 12 oktober.

Mvh styrelsen 

Container

Container är beställd för 21-23 oktober. Om ni har något som ska slängas, får ni göra det under dessa dagar. 

Mvh Styrelsen